JUNTA DIRECTIVA

En compliment dels estatuts d’aquesta entitat es convoquen eleccions per la constitució de la Junta Directiva cada 4 anys d’acord amb les normes d’elecció següents: SÓN ELECTORS tots els socis que estiguin inscrits en el cens de l’Associació en el moment de la convocatòria. SÓN ELEGIBLES tots els socis que reuneixen les condicions requerides per ésser elector i no estar en curs d’incapacitat legal o estatuària. PER SER CANDIDAT cal fer la sol·licitud mitjançant carta o comunicació expressada al President, dirigida a l’Associació C. Dr. Frigola, 28, indicant cada un dels tres càrrecs a que s’aspira. VOTACIÓ és exclusivament personal.

La JUNTA DIRECTIVA actual està integrada per:

Jordi Palmada, President
Jaume Roura, Vice-President
Ricard Hernández, Tresorer
Núria Roura, Secretària
Jordi Punset, Vocal
Pere Comas, Vocal
Dana Palmada, Vocal

SOCIS

Actualment, l’Associació de Veïns i Amics de Creixell té 57 associats.

La quota anual és de 20.00€, i aquesta es cobra per banc. Per acord en Assemblea General de Socis cada any la quota augmenta el que incrementi el PIB.

Cada any durant el primer trimestre de l’any es convoca l’Assemblea General de Socis al local social de l’entitat a fi de passar comptes anuals, informar de les activitats realitzades i aprovar el pressupost de despeses i ingressos de l’any següent.

Tu vols ser un soci més?
DESCARREGA'T LA BUTLLETA DE SOCI

Avantatges socis:

- Participar en les activitats organitzades
- Gaudir de les instal·lacions i material de l’Associació
- Aportació de propostes i projectes
- Zona d’aparcament.
Els socis poden emprar l’arbreda com a aparcament sota les condicions següents:
     • Cal ser soci de l’Associació d’Amics i Veïns de Creixell per fer-ne ús.
     • Cal sol·licitar permís per escrit a la Junta Directiva.
     • El permís tindrà vigència d’un any. Caldrà renovar-lo any rere any i per escrit.
     • Cal col·laborar en el manteniment de l’entorn i les activitats que es fan en l’esmentat espai.
ALLIOLI CREIXELL - C. Dr. Frigola, 25 - 17770 CREIXELL (Girona, Alt Empordà) Tel. 972 510 062 - info@alliolicreixell.com